- හෝමාගම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවිය -

logo

 

ethaksalawa

 

nie

 

exam

 

edu

 

epd

 

sch

 

nvq

කොට්ඨාසය ජාතික පාසල් 1 AB පාසල 1 C පාසල් 2 වර්ගය 3 වර්ගය එකතුව
හෝමාගම
02
01
06
22
08
39
සීතාවක
02
-
05
21
09
37
පාදුක්ක
-
01
03
07
12
23
එකතුව
04
02
14
50
29
99

 

අංක

හෝමාගම කොට්ඨාසයේ පාසල්

සීතාවක කොට්ඨාසයේ පාසල්

පාදුක්ක කොට්ඨාසයේ පාසල්

01
අකරවිට මහා විද්‍යාලය

අංගමුව කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

02
අළුත්අම්බලම ක. විද්‍යාලය

අංගම්පිටිය කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

03

ජයතිලක කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

ඇස්වත්ත දකුණ ක. විද්‍යාලය

අමරසිරි පද්මපෙරුම ක. වි.

04
ඉළුක්ඕවිට කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

උඩගම කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

05

ඩබ්.එන්. පෙරේරා ක. විද්‍යාලය

කඩුගොඩ කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

එම්. ඩී. එච්. ජයවර්ධන ක.වි.

06

දියගම කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

කනම්පැල්ල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

කෙළිමඬල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

07

කොස්ගම මහා විද්‍යාලය

ගලගෙදර කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

08

දොලහේන කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

ජනාධිපති වි. අවිස්සාවේල්ල

ගලගෙදර මුස්ලිම් ක.විද්‍යාලය

09

ධර්මපාල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

දිද්දෙනිය කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

දඹෝර කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

10
නිරිපොල රෝ. ක. විද්‍යාලය

දාම්පෙ කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

11

පානළුව කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

පඤ්ඥාගුල මහා විද්‍යාලය

පාදුක්ක දෙමළ විද්‍යාලය

12

පිටිපන කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

පණුඩුකාභය මහා විද්‍යාලය

පිටුම්පේ කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

13

පිටිපන මහා විද්‍යාලය

පහත්ගම රෝ. ක. විද්‍යාලය

බොරළුවතැන්න ක. විද්‍යාලය

14
පහළ හංවැල්ල ක. විද්‍යාලය

බෝපේ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

15
පුවක්පිටිය උතුර මහා වි.

මලගල මහා විද්‍යාලය

16

මහින්ද රාජපක්‍ෂ විද්‍යාලය

පුවක්පිටිය දකුණ ක. වි.

මාදොළුවාව මහා විද්‍යාලය

17
පුවක්පිටිය ප්‍රා. දෙ. විද්‍යාලය

රාජපොල මහා විද්‍යාලය

18

මාවත්ගම කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

පුවක්පිටිය රෝ. ක. ක. වි.

රාජසිංහ මහා විද්‍යාලය

19

මීගොඩ මහා විද්‍යාලය

පුවක්පිටිය සී. සී. දෙ. වි.

ලියන්වල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

20

බොරළුගොඩ මහා විද්‍යාලය

ශ්‍රී ඥානවිමල ක. විද්‍යාලය

21

යුධ හමුදා කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

බොල්ලතාව කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

ශ්‍රී රතනසාර මහා විද්‍යාලය

22
ලහිරුගම කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

සිරි පියරතන ක. විද්‍යාලය

23

වටරැක කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

මලියදේව කයනිෂ්ඨ විද්‍යාල

සිරි පියරතන මහා විද්‍යාලය

24

වෑතර කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

මානකඩ කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

25
මායාදුන්න මහා විද්‍යාලය
26
මාවතගම ආදර්ශ විද්‍යාලය
27

විද්‍යා කීර්ති කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

රාජසිංහ මධ්‍ය විද්‍යාලය
28

විද්‍යාදීප මහා විද්‍යාලය

වගවත්ත දෙ. ක. විද්‍යාලය
29

වැලිකන්න රෝ. ක. විද්‍යාලය

30

ශ්‍රී මේධානන්ද මහා විද්‍යාලය

ශා. ජෝන් බොස්කෝ වි.

31
ශාන්ත මරියා මහා විද්‍යාලය
32

සිරි පැරකුම් කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය
33
සාලාවවත්ත දෙ. ක. විද්‍යාලය
34

සුභාරතී මහාමාත්‍ය විද්‍යාලය

ශ්‍රී සුමනජෝති මහා විද්‍යාලය
35
සිරිනිවාසවත්ත දෙ.ක. වි.
36
සීතාවක මහා විද්‍යාලය
37

සුමේධ විද්‍යාලය

38
39

සුනීත විද්‍යාලය

 

tag

ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය | අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය | පාසල් ජාලය | ඉ - තක්සලාව | විභාග දෙපාර්තමේන්තුව | රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශය |
අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව | බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව | ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් පද්ධතිය | යුනිකේත හුරුව |
| රජයේ නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර |