- හෝමාගම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවිය -

logo

 

ethaksalawa

 

nie

 

exam

 

edu

 

epd

 

sch

 

nvq

පී. ඩී. වීරසූරිය මහතා හෝමාගම කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ ධූරයේ වැඩබාරගත් අවස්ථාව

dir1dir2

 

ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා හෝමාගම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයට පැමිණි අවස්ථාවක්

min1min2min3

 

2600 සම්බුද්ධත්ව ජයන්තිය සැමරීමේ පෙරහැර හෝමාගම කලාපයේ පාසල් සියල්ලගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්වීම

perahera1perahera2perahera3perahera4


හෝමාගම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ දර්ශන කිහිපයක්

office1office2office3office4

 

හෝමාගම කලාප අධ්‍යාපනකාර්යාලයේ වාර්ෂික පිරිත් පිංකම කලාප පරිශ්‍රයේදී පැවැත් විණි - 2014 වර්ෂය -

pirithpirith1pirith2pirith3

pirith4pirith5pirith6pirith7

 

අධ්‍යක්‍ෂවරුන් සහ නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ රැස්වීමක් හෝමාගම කලාප කාර්යාලයීය දේශන ශාලාවේදී පසුගියදා පැවැත් විණි.

howork1howork2howork3howork4

 

මතුගම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේදී පළාතේ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂවරු හමු වූ අවස්ථාවක්

mathugama1mathugama2

 

හෝමාගම අධ්‍යාපන කලාපයේ 2014 වර්ෂයේ සුදු සැරයටි දිනයේ සැමරුම් අවස්ථාව පිටිපන මහා විද්‍යාලයේ දී නොබෝදා පවත්වනු ලැබීය.

spec1spec2spec3spec4

spec5spec6spec7spec8

 

හෝමාගම අධ්‍යාපන කලාපයේ අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලය හා ගුරු උපදේශක්‍ෂවරුන්ගේ ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුවක් 2014 දෙසැම්බර් මස පවත්වන ලදී.

theuni1theuni2theuni3theuni4

theuni5theuni6theuni7theuni8

theuni9theuni10theuni11theuni12

theuni13theuni14theuni15

 

2015 වර්ෂයේ හෝමාගම අධ්‍යාපන කලාපයේ ක්‍රීඩා උත්සවය මීගොඩ මහා විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩාංගනයේ දී පවත්වන ලදී.

2015sports12015sports22015sports32015sports4

2015sports52015sports62015sports72015sports8

2015soorts92015sports102015sports112015sports12

2015sports132015sports142015sports152015sports16

2015sports17

 

2014 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් මස පැවැත්වූ අ: පො: ස: (සා. පෙළ) ප්‍රතිඵල විග්‍රහය හෝමාගම මහා විද්‍යාලයේ දී පවත්වන ලදී. ඒ සඳහා සහභාගී වූ විදුහල්පතිවරුන් සහ           නිලධාරීන්.

olrisult1olrisult2olrisult3

 

2014 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් මස පැවැත්වූ අ: පො: ස: (සා. පෙළ) ප්‍රතිඵල විග්‍රහය බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන කාර්යාලය විසින් 2015. 05. 14 දින හෝමාගම මහා විද්‍යාලයේ දී පවත්වන ලදී. ඒ සඳහා සහභාගී වූ හෝමාගම කලාපයේ අධ්‍යක්‍ෂ වරුන් සහ ගුරු උපදේශකවරුන්.

province1provinc2provinc3provinc4

provinc5provinc7

 

බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 2015. 06. 03 දින හෝමාගම මහා විද්‍යාලයේ දී පවත්වන ලද පාසල් මූල්‍ය කළමනාකරණ වැඩ මුළුවේ අවස්ථා කිහිපයක්

provinc_1provinc_2provinc_3provinc_4

provinc_5provinc_6provinc_7provinc_8

 

2015 පොසොන් පොහොය වෙනුවෙන් පළාත් සභාව මෙහෙය වූ හෝමාගම පොසොන් කලාපයේ පොසොන් කූඩු තරගය සඳහා හෝමාගම අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයෙන් ඉදිරිපත් කළ කූඩු කිහිපයක්.

poson1poson2poson3poson4poson5

 

tag

ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය | අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය | පාසල් ජාලය | ඉ - තක්සලාව | විභාග දෙපාර්තමේන්තුව | රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශය |
අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව | බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව | ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් පද්ධතිය | යුනිකේත හුරුව |
| රජයේ නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර |