- හෝමාගම කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ නිල වෙබ් පිටුව -

logo

 

ethaksalawa

 

nie

 

exam

 

edu

 

epd

 

sch

 

nvq

කොට්ඨාසය ජාතික පාසල් 1 AB පාසල 1 C පාසල් 2 වර්ගය 3 වර්ගය එකතුව
හෝමාගම
02
01
06
22
08
39

 

අංක

හෝමාගම කොට්ඨාසයේ පාසල්

01
21

යුධ හමුදා කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

02
22
03

ජයතිලක කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

23

වටරැක කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

04
24

වෑතර කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

05

ඩබ්.එන්. පෙරේරා ක. විද්‍යාලය

25
06

දියගම කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

26
07
27

විද්‍යා කීර්ති කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

08

දොලහේන කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

28

විද්‍යාදීප මහා විද්‍යාලය

09

ධර්මපාල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

29
10
30

ශ්‍රී මේධානන්ද මහා විද්‍යාලය

11

පානළුව කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

31
12

පිටිපන කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

32

සිරි පැරකුම් කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

13

පිටිපන මහා විද්‍යාලය

33
14
34

සුභාරතී මහාමාත්‍ය විද්‍යාලය

15
35
16

මහින්ද රාජපක්‍ෂ විද්‍යාලය

36
17
37
18

මාවත්ගම කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

38
19

මීගොඩ මහා විද්‍යාලය

39

සුනීත විද්‍යාලය

20
 

 

tag

ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය | අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය | පාසල් ජාලය | ඉ - තක්සලාව | විභාග දෙපාර්තමේන්තුව | රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශය |
අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව | බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව | ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් පද්ධතිය | යුනිකේත හුරුව |
| රජයේ නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර |