- හෝමාගම කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ නිල වෙබ් පිටුව -

logo

ethaksalawa

 

nie

 

exam

 

edu

 

epd

 

sch

 

nvq

2014 වර්ෂයේ කොට්ඨාස ක්‍රීඩා උළෙල මීගොඩ මහා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගනයේදී ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වන ලදී.

spors14spors14_2spors14_3spors14_4

spors14_5spors14_6spors14_7spors14_8

spors14_9spors14_10spors14_11spors14_12

spors14_13spors14_14spors14_15spors14_16

spors14_17spors14_18spors14_19spors14_20

spors14_21spors14_22spors14_23spors14_24

spors14_25spors14_26spors14_27spors14_28

spors14_29spors14_30spors14_31spors14_32

2014 වර්ෂයේ සේවයෙන් විශ්‍රාම ලැබූ ප්‍රේමා මනතුංග මිය හා ස්ථාන මාරු ලබා ගිය රෝෂිණී හා එන්. එස්. කත්‍රිආරච්චි මෙනවිය සමු ගැනීම නිමිත්තෙන් සුබසාධක සංගමය පැවැත් වූ සමුගැන්මේ අවස්ථාව.

welf1welf2welf3welf4

welf5welf6welf7welf8

welf9welf10

 

2014 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් මස පැවැත්වූ අ: පො: ස: (සා. පෙළ) ප්‍රතිඵල විග්‍රහය බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන කාර්යාලය විසින් 2015. 05. 14 දින හෝමාගම මහා විද්‍යාලයේ දී පවත්වන ලදී. ඒ සඳහා සහභාගී වූ හෝමාගම කලාපයේ අධ්‍යක්‍ෂ වරුන් සහ ගුරු උපදේශකවරුන්.

province1provinc2provinc3provinc4

provinc5provinc7

 

 

2015 පොසොන් පොහොය වෙනුවෙන් පළාත් සභාව මෙහෙය වූ හෝමාගම පොසොන් කලාපයේ පොසොන් කූඩු තරගය සඳහා හෝමාගම අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයෙන් ඉදිරිපත් කළ කූඩු කිහිපයක්.

poson1poson2poson3poson4poson5

 

2015 ඔක්තෝබර් 15 හා 16 දෙදින තුළ මහින්ද රාජපක්‍ෂ විද්‍යාලයේ දී, හෝමාගම කොට්ඨාසයේ විදුහල්පතිවරුනට සහ ගුරු උපදේශකවරුනට පැවැත් වූ “ කළු ලෑල්ලෙන් එහාට “ නම් වූ සපන් අධ්‍යාපනය පිළිබඳ (Smart Education) වැඩ මුළුවේ අවස්ථා කිහිපයක්.

Smart class room1Smart class room2Smart class room3Smart class room4

Smart class room5Smart class room6Smart class room7Smart class room8

Smart class room9

 

2015 වර්ෂයේ සේවයෙන් විශ්‍රාම ලැබූ අයි. කේ. ජයරත්න මයා හා රොෂාන්ත මනෝහර මයාගේ අළුත උපන් දරුවා වෙනුවෙන් සුබසාධක සංගමය පැවැත් වූ සුහද හමුවේ අවස්ථාවන්.

welf15_1welf_2welf15_3welf15_4

welf15_5welf15_6welf15_7welf15_8

welf15_9welf15_10welf15_11welf_12

 

2016 වසරට කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ වැඩ ආරම්භ කළ අයුරු. පූජ්‍ය කාල්වානේ සරණංකර හිමියන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පිරිත් සජ්ඣායනයක් පවත්වා කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂතුමියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නව වර්ෂයේ වැඩ කටයුතු ඇරඹිණි.

2016 ආරම්භය_12016 ආරම්භය_22016 ආරම්භය_32016 ආරම්භය_4

2016 ආරම්භය_52016 ආරම්භය_62016 ආරම්භය_72016 ආරම්භය_8

2016 ආරම්භය_92016 ආරම්භය_102016 ආරම්භය_122016 ආරම්භය_12

2016 ආරම්භය_132016 ආරම්භය_14

tag

ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය | අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය | පාසල් ජාලය | ඉ - තක්සලාව | විභාග දෙපාර්තමේන්තුව | රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශය |
අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව | බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව | ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් පද්ධතිය | යුනිකේත හුරුව |
| රජයේ නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර |