- හෝමාගම කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ නිල වෙබ් පිටුව -

logo

 

ethaksalawa

 

nie

 

exam

 

edu

 

epd

 

sch

 

nvq

sinhalatamilengsiyabas

 

 

 

පාසල් අධීක්‍ෂණ වැඩසටහන්

 

 

- හෝමාගම කොට්ඨාසයේ ගුරු උපදේශක මණ්ඩලය -

 

- ගුරු උපදේශක මණ්ඩලයේ කාර්ය භාරය -

 1. අධ්‍යාපනයට අවශ්‍ය සැලසුම් සැකසීම.

 2. කොට්ඨාස/ කලාප/ පළාත් මට්ටමින් ගුරු භවතුන්ගේ පන්ති කාමරය තුළ ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලි නියාමනය කිරීම.

 3. ක්‍රීඩා ඇතුළු සියලු විෂයන්ට අදාළ තරඟ කොට්ඨාස/ කලාප/ පළාත් හා ජාතික මට්ටමින් සංවිධානය කිරීම, පුහුණු කිරීම හා පැවැත්වීම

 4. ගුරු සේවාස්ථ සැසි, වැඩමුළු, තත්ත්ව කව, විෂයානුබද්ධව පැවැත්වීම.

 5. අව්‍යශතාවයන්ට අනුව නවක ගුරු භවතුන් වෘත්තියාභිමුඛ කිරිමේ ක්‍රියාවලියට සහය දැක්වීම.

 6. පෙළ පොත් විෂය නිර්දේශ හා ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහ සහ ඒවාට අදාළ ආකෘති සැකසීම.

 7. සියළු විභාග සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රශ්න පත්‍ර හා උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍ර සැකසීම.

 8. පාසල් පාදක ඇගයීම් නියාමනය කිරීම.

 9. විදුහල්පතිවරුන් සඳහා සහාය දැක්වීම.

 10. පාසල් නඟා සිටුවීමේ කමිටු නියාමනය කිරීම.

 11. අධ්‍යාපන අවශ්‍යතා මත සමීක්ෂණ සිදු කිරීම, ඒවාට අදාළ සියළු තොරතුරු හා දත්ත එක්රැස් කිරීම, වාර්තා කිරීම හා විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ව්‍යාපෘති සැකසීම.

 12. ජාතික විභාග සඳහා උපකාරක ශිෂ්‍ය සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම. 

 13. විශේෂ අධ්‍යාපන අවශ්‍යතා ඇති දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු

 14. නොවිධිමත් පාඨමාලා පැවැත්වීම.

 15. විෂය සංවර්ධනයට අවශ්‍ය කටයුතු සඳහා සහයෝගය දැක්වීම.

 

හෝමාගම කොට්ඨාසයේ ගුරු උපදේශක මණ්ඩලය හා අදාල තොරතුරු

 

Saranankara thero

පූජ්‍ය කාල්වානේ සරණංකර හිමි
විෂයය ක්‍ෂේත්‍රය : බුද්ධාගම
දුරකථන අංකය : 071-6379621
විද්‍යුත් තැපෑල :

 

 

ඩී. පී. කේ. නාරංගොඩ මෙවි.
විෂයය : සංගීත
දුරකථන අංකය : 071-1537141
විද්‍යුත් තැපෑල :

ඒ. එම්. ඒ. ශාන්ති මිය
විෂයය : ගෘහ විද්‍යාව
දුරකථන අංකය : 011-2855465
විද්‍යුත් තැපෑල :

 

Wimal Kothalawala  

විමල් කොතලාවල මයා
විෂයය : තොරතුරු තාක්‍ෂණ
දුරකථන අංකය : 071-6594226
විද්‍යුත් තැපෑල : wimalck@gmail.com

අජිත් රණසිංහ මයා
විෂයය : ගණිතය
දුරකථන අංකය : 077-3640399
විද්‍යුත් තැපෑල:

 

   
ජේ. ඒ. බී. සජීවනී මිය
විෂයය : නර්තනය
දුරකථන අංකය :
විද්‍යුත් තැපෑල :
ගීතානි චන්ද්‍රදාස මිය
විෂයය : කෘෂිකර්මය
දුරකථන අංකය : 071-4762754
විද්‍යුත් තැපෑල :

 

   
එම්. ඩී. ශ්‍රියාලතා මෙනවිය
විෂයය : වාණිජ්‍ය
දුරකථන අංකය : 076-5376467
විද්‍යුත් තැපෑල :
එස්. ඒ. හර්ෂා මනෝජනී මිය
විෂයය :  චිත්‍ර
දුරකථන අංකය : 071-8066423
විද්‍යුත් තැපෑල :

 

   
එස්. විතානගේ මිය
විෂයය :  ඉංග්‍රීසි
දුරකථන අංකය : 071-8499441
විද්‍යුත් තැපෑල :
ඩබ්. පී. ඒ. පී. විජේසේකර මිය
විෂයය :  ප්‍රාථමික
දුරකථන අංකය :
විද්‍යුත් තැපෑල :

 

   
ඒ. ආර්. මල්ලවආරච්චි මිය
විෂයය : සෞ. හා ශා. අධ්‍යාපන
දුරකථන අංකය : 071-8135676
විද්‍යුත් තැපෑල :
ඩබ්. එම්. රේණුකා මිය
විෂයය :  ප්‍රාථමික
දුරකථන අංකය : 071-8117995
විද්‍යුත් තැපෑල :

 

   
කේ. ඒ. රමණී මල්ලිකා මිය
විෂයය : නාට්‍ය හා රංග කලාව
දුරකථන අංකය : 071-8312917
විද්‍යුත් තැපෑල :
ඩී.කේ.සී.එම්.එච්.එම්. හේරත් මයා
විෂයය :  ඉතිහාසය
දුරකථන අංකය : 077-6474926
විද්‍යුත් තැපෑල :

 

   
එස්. එම්. ආර්. සේපාලිකා මිය
විෂයය : නොවිධිමත් අධ්‍යාපනය
දුරකථන අංකය : 071-2217366
විද්‍යුත් තැපෑල :
එච්. සී. පී. රේණුකා මිය
විෂයය :  ඉංග්‍රීසි
දුරකථන අංකය : 071-9334968
විද්‍යුත් තැපෑල :

 

   
පී. ජී. කරුණාවතී මිය
විෂයය : ප්‍රාථමික
දුරකථන අංකය : 075-2916304
විද්‍යුත් තැපෑල :
පී. ජී. ජී. ගයා වැයිහේන මයා
විෂයය :  සිංහල
දුරකථන අංකය : 071-8401672
විද්‍යුත් තැපෑල :

 

 

අනධ්‍යයන මණ්ඩලය හා අදාල තොරතුරු

 

   

කේ. ඒ. ඩී. දිල්හානි මෙනවිය
උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභී

පී. ජීවනී නිශාන්ති මිය
උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභී

 

   

එස්. එම්. සමරසිංහ මයා
කාර්යාල කාර්ය සහායක

ඊ. කේ. රොහාන්ත මනෝහර මයා
කාර්යාල කාර්ය සහායක

tag

ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය | අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය | පාසල් ජාලය | ඉ - තක්සලාව | විභාග දෙපාර්තමේන්තුව | රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශය |
අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව | බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව | ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් පද්ධතිය | යුනිකේත හුරුව |
| රජයේ නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර |