- හෝමාගම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවිය -

logo

 

ethaksalawa

 

nie

 

exam

 

edu

 

epd

 

sch

 

nvq

sinhalatamilengsiyabas

 

 

 

සංවර්ධන අංශයට අදාළ වැඩසටහන්වල කාලසටහන්

 

 

- අධ්‍යාපන සංවර්ධන අංශය -

 

develop1

පී. ඩී. අයි. කේ. පරණගම මිය

අධ්‍යාපන සංවර්ධන සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
ජංගම දුරකතනය: 0718619473

 

 

 

 

- අධ්‍යාපන සංවර්ධන අංශය මගින් සැලසෙන සේවාවන් -

 

  1. ගුරුවරුන් පුහුණු කිරීම.
  2. ශිෂ්‍ය ඇගයිම් වැඩසටහන් පැවැත්වීම.
  3. වාර පරීක්ෂණ සංවිධානය හා මෙහෙයවීම.
  4. අධ්‍යාපන සංවර්ධන වැඩසටහන් පැවැත්වීම.
  5. විශේෂ අධ්‍යාපන අවශ්‍යතා ඇති දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු කිරීම.
  6. නොවිධිමත් පාඨමාලා පැවැත්වීම.
  7. ශිෂ්‍යයින්ගේ ක්‍රීඩා හැකියා සංවර්ධනය.

 

- අධ්‍යාපන සංවර්ධන අංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය හා අදාල රාජකාරීන් -

 

malani

peramunage

නම : ජී. ජී. මාලනී මල්දෙනිය මියතනතුර : සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවිෂයය ක්‍ෂේත්‍රය : ප්‍රාථමික
දුරකථන අංකය : 0718068335
විද්‍යුත් තැපෑල :

නම : එච්. එස්. පෙරමුණගේ මිය
තනතුර : සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
විෂයය ක්‍ෂේත්‍රය : විද්‍යාව
දුරකථන අංකය : 0718135946
විද්‍යුත් තැපෑල :hsperamunage@yahoo.com

 

patirage hettiwatha

නම : ආර්. ආර්. පතිරගේ මිය
තනතුර : සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
විෂයය ක්‍ෂේත්‍රය : බුද්ධාගම
දුරකථන අංකය : 0718135556
විද්‍යුත් තැපෑල :

නම : ජේ. හෙට්ටිවත්ත මිය
තනතුර : සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
විෂයය ක්‍ෂේත්‍රය : නර්තනය
දුරකථන අංකය : 0718135556
විද්‍යුත් තැපෑල :

 

amila rupasinghe
නම : ඊ. ටී. ඊ. විදානගමගේ මිය
තනතුර : සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
විෂයය ක්‍ෂේත්‍රය : තොරතුරු තාක්‍ෂණ
දුරකථන අංකය : 0718464036
විද්‍යුත් තැපෑල :amilavid@gmail.com
නම : කේ. අයි. පී. රූපසිංහ මිය
තනතුර : සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
විෂයය ක්‍ෂේත්‍රය : ගණිතය
දුරකථන අංකය : 0714434395
විද්‍යුත් තැපෑල :inoka.rupasinghe@yahoo.com

 

sarath jeeva
නම : පී. ඩබ්. සරත් ගාමිණී මයා
තනතුර : සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
විෂයය ක්‍ෂේත්‍රය : සංගීත
දුරකථන අංකය :
විද්‍යුත් තැපෑල :
නම : ජේ. එස්. ප්‍රියංකර මෙනවිය
තනතුර : සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
විෂයය ක්‍ෂේත්‍රය :  නර්තනය
දුරකථන අංකය :
විද්‍යුත් තැපෑල :

 

  manoharan
නම : එස්. සී. මාපලගම මිය
තනතුර : සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
විෂයය ක්‍ෂේත්‍රය :  සිංහල
දුරකථන අංකය :
විද්‍යුත් තැපෑල :
නම : එස්. මනෝහරන් මිය
තනතුර : සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
විෂයය ක්‍ෂේත්‍රය :  ප්‍රාථමික දෙමළ
දුරකථන අංකය :
විද්‍යුත් තැපෑල :m.sdevi1966@gmail.com

 

කලාප බාහිර අධීක්ෂණ සැලැස්ම - 2017

 

දිනය

කණ්ඩායම 1

කණ්ඩායම 2

කණ්ඩායම 3

2017.01.10

මලියදේව ආදර්ශ ක. වි.

අංගම්පිටිය ක. වි

වටරැක ක. වි.

2017.01.17

ජල්තර ම. වි

ලෙනගල ම. වි.

හබරකඩ ම. වි

2017.01.24

මීගොඩ බෞද්ධ වි.

ශ්‍රී ඥානවිමල ක. වි

සුනීත ම. වි.

2017.01.31

ගලගෙදර ක. වි.

මාවතගම ආදර්ශ ක. වි

සිරි සුමනජෝති ම. වි.

2017.02.07

පාලාගම සිරිපැරකුම් වි.

සියමලාගොඩ ධර්මපාල වි.

අම්බලංගොඩ සිරිපති වි.

2017.02.14

අමරසිරි පද්මපෙරුම ක. වි.

මලගල ම. වි.

එම්.ඩී.එච්. ජයවර්ධන ක. වි

2017.02.21

කඩුගොඩ ක. වි.

අකරවිට ම. වි.

බොල්ලතාව ක. වි.

2017.02.28

පුවක්පිටිය  උතුර ක. වි.

ශාලාවවත්ත දෙමළ ක. වි

පුවක්පිටිය දකුණ වි.

2017.03.07

ශාන්ත මරියා වි.

ශාන්ත මරියා වි.

ශාන්ත මරියා වි.

2017.03.14

පානළුව ක. වි.

බටවල  ක. වි.

ආටිගල ක. වි.

2017.03.21

බොරළුගොඩ ම. වි.

වැලිකන්න රෝ.ක.ක.වි.

ළහිරුගම ක. වි.

2017.03.28

ඔලබොඩුව සොයිසා වි.

බොරළුවතැන්න වි.

පඤ්ඤාගුල ම. වි.

2017.04.04

සිරිනිවාසවත්ත දෙ. ක. වි.

පාදුක්කවත්ත දෙ. ක. වි.

වගවත්ත දෙමළ ක. වි.

2017.04.21

ගලගෙදර මුස්ලිම් ක. වි.
( මාණ්ඩලික නිලධාරීන්)

ගලගෙදර මුස්ලිම් ක. වි.
( මාණ්ඩලික නිලධාරීන්)

ගලගෙදර මුස්ලිම් ක. වි.
( මාණ්ඩලික නිලධාරීන්)

2017.05.02

වෑතර ක. වි.

මාවත්ගම ක.වි.

කහතුඩුව ක. වි.

2017.05.09

පින්නවල රාජපොළ ම. වි.

සිරිපියරතන ක. වි.

අංගමුව ක. වි.

2017.05.16

දියගම ක. වි.

දීපංගොඩ ක.වි.

දීපගොඩ ම. වි.

2017.05.23

මීගොඩ ධර්මරාජ ම. වි.

මාදොළුවාව ක. වි.

මාගම්මන ම. වි.

2017.05.30

ඇස්වත්ත දකුණ ක.වි.

පණ්ඩුකාභය ම. වි.

කනම්පැල්ල ක. වි.

2017.06.06

පනාගොඩ ශ්‍රී පරාක්‍රම ම. වි.

පනාගොඩ පරාක්‍රම ම. වි.

මුල්ලේගම ම. වි.

2017.06.13

පුවක්පිටිය රෝ.ක. ක. වි.

දිද්දෙණිය ක. වි.

නිරිපොළ රෝ. ක. වි.

2017.06.20

යුදහමුදා ක. වි.

පිටුම්පේ ක. වි.

ලියන්වල ක. වි.

2017.06.27

හෝමාගම ම.ම.වි.

හෝමාගම ම.ම.වි.

හෝමාගම ම. ම. වි.

2017.07.04

උඩගම ක. වි.

කෙළිමඩල ක. වි.

පුවක්පිටිය ප්‍රා. වි.

2017.09.19

මීගොඩ ම. වි.

කළු. සිද්ධාර්ථ ක. වි.

පිටිපන ක. වි.

2017.09.26

දොලහේන ක. වි.

මානකඩ ක. වි

දඹෝර ක. වි.

2017.10.03

බෝපේ රාජසිංහ ප්‍රා. වි.

අළුත් අම්බලම ආ. ක. වි.

ජයතිලක ක. වි.

2017.10.10

වෑතර ම. වි.

නියගල විද්‍යාකිර්ති ක. වි.

මද්දුම බණ්ඩාර ක. වි.

2017.10.17

අවි. ජනාධිපති වි.

අවි. ජනාධිපති වි.

අවි. ජනාධිපති වි.

කණ්ඩායම් අධීක්ෂණය - 2017 (සිකුරාදා )

 

පාසල

    දිනය

01

බප/ හෝ/ හංවැල්ල රාජසිංහ ම.ම.වි.

2017.01.20

02

බප/ හෝ/ මහින්ද රාජපක්ෂ වි.

2017.02.03

03

බප/ හෝ/ සීතාවක ම.ම.වි.

2017.02.17

04

බප/ හෝ/  බෝපේ රාජසිංහ ම. වි.

2017.03.03

05

බප/ හෝ/  පහත්ගම රෝ.ක. ක. වි.

2017.03.17

06

බප/ හෝ/ විජයවර්ධන ම. වි.

2017.03.31

07

බප/ හෝ/  සිරි පියරතන ම.ම.වි.

2017.04.28

08

බප/ හෝ/  ශාන්ත ජෝන් බොස්කෝ වි.

2017.05.12

09

බප/ හෝ/ හෝමාගම ජනාධිපති වි.

2017.05.26

10

බප/ හෝ/ කොස්ගම ම. වි.

2017.06.09

11

බප/ හෝ/  හෝමාගම ම. වි.

2017.06.23

12

බප/ හෝ/ පුවක්පිටිය සී.සී. ම. වි

2017.09.08

13

බප/ හෝ/  මායාදුන්න ම. වි.

2017.09.22

14

බප/ හෝ/  මත්තේගොඩ විද්‍යාදීප ම. වි.

2017.10.06


tag

ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය | අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය | පාසල් ජාලය | ඉ - තක්සලාව | විභාග දෙපාර්තමේන්තුව | රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශය |
අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව | බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව | ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් පද්ධතිය | යුනිකේත හුරුව |
| රජයේ නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර |